การพัฒนาระบบแบบจำลองพยากรณ์ข้อมูลลมและการบริหารจัดการระบบคลัสเตอร์ริ่งในโครงการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาระบบแบบจำลองสำหรับพยากรณ์ข้อมูลลมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า: กรณีศึกษาในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะและพื้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกง

Publish Year International Conference 1
2017 inนางสาววัลลีย์ นวนมุสิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Simulation of Hypothetical Accident in Ninh Thuan1 Nuclear Power Plant using HYSPLIT", International Conference In Simulation And Modelling (SIMMOD 2017), 25 มกราคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย