การศึกษากลไกการแตกหักของวัสดุผสมอิพ็อกซีเรซิน ยางธรรมชาติและนาโนซิลิกา