การศึกษากลไกการเกิดกระบวนการ Methane activation บน Supported metal ต่างๆ