การหาขนาดระบบที่เหมาะสมของระบบโซล่าเซลล์แบบอิสระที่ใช้ระบบแบตเตอรี่แบบแยกกลุ่ม

Publish Year International Conference 2
2015 inดร.อุมารินทร์ แสงพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of Photovoltaic Systems Using Batteries for Peak Demand to Improve Rural Electrification", 2015 CIGRE Canada Conference, 1 - 2 กันยายน 2015, Winnipeg แคนาดา
2014 inดร.อุมารินทร์ แสงพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Novel Method of Decentralized Battery Energy Management for Stand-Alone PV-Battery Systems", The 6th IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (IEEE PES APPEEC 2014), 7 - 10 ธันวาคม 2014, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง