ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติวิเคราะห์ทางธุรกิจ: การวิเคราะห์โมเดลไมมิค