อินเวอร์เตอร์ชนิดสามเฟส สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและการเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายศรายุทธ เวชกามา, "Impacts of Solar-PV Rooftop on PEA’s Distribution System in the Area of Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estates, Thailand", Applied Mechanics and Materials , ปีที่ 781 (2015), ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 272-275
2015 inดร.อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวุฒิวงศ์ จันทะสอน, "A Seamless Transitions Method for On-Grid and Off-Grid Modes of DG Systems", Applied Mechanics and Materials , ปีที่ 781 (2015), ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 370-373
Publish Year International Conference 4
2015 inดร.อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศรายุทธ เวชกามา, "Distributed Generation System’s Impact on Power Quality", The 2015 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting(IEEE-IAS Annual Meeting), 18 - 22 ตุลาคม 2015, Dallas เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2015 exนพดล กาญจนอุดม, inดร.อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An analytical approach for reliability evaluation of distribution systems for optimal siting, sizing and types of renewable distributed generators", 2015 IEEE Innovative Smart Grid Technologies - Asia (ISGT ASIA), 3 - 6 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนายศรายุทธ เวชกามา, inดร.อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impacts of Solar-PV Rooftop on PEA’s Distribution System in the area of Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estates, Thailand", The 2015 International Electrical Engineering Congress (iEECON2015), 18 - 20 มีนาคม 2015, ภูเก็ต ประเทศไทย
2015 exวุฒิวงศ์ จันทะสอน, inดร.อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Seamless Transition Method for On-Grid and Off-Grid Modes of DG Systems", The 2015 International Electrical Engineering Congress (iEECON2015), 18 - 20 มีนาคม 2015, ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 exวุฒิวงศ์ จันทะสอน, inดร.อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจจับการเกิดการจ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระภายใต้ระบบควบคุมโดยวิธีเฟสล็อคลูปในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7, 12 - 14 พฤศจิกายน 2014, ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม ประเทศไทย