เทคนิคการสร้างแผนที่ความคิด (Mind Mapping)เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ