โครงการพัฒนาเส้นใยไผ่เป็นวัสดุดูดซับเสียง (Acoustic)