ศักยภาพของแกมม่าพอลิกลูตามิกแอซิดเพื่อลดการปนเปื้อนของแคดเมียมในข้าว ระดับเรือนทดลอง