ผลของแกมมาพอลิกลูตามิกแอซิดต่อการเพาะเลี้ยงขมิ้นชันในหลอดทดลอง