ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อน้ำท่าในลุ่มน้ำมูลตอนบน ประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2014 exผศ. ดร.ปรียาพร โกษา, inนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Climate Change on Runoff in the Upper Mun River Basin, Thailand", International Conference on Environmental, Biological and Ecological Sciences and Engineering, 27 มิถุนายน 2014, ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส