การโคลนและวิเคราะห์เปรียบเทียบยีน zinc-finger protein บนโครโมโซม Y (ZFY) ระหว่างสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว และสัตว์วงศ์สุนัขชนิดอื่นของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมหมาย หอมสวาท, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exรองเดช ตั้งตระการพงษ์, "การโคลนและวิเคราะห์เปรียบเทียบยีน zinc-finger protein บนโครโมโซม Y (ZFY) ระหว่างสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว และสัตว์วงศ์สุนัขชนิดอื่นของประเทศไทย", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ "_", ฉบับที่ "_", กรกฎาคม 2017, หน้า "_"-"_"
Publish Year National Journal 1
2017 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กำเนิดและประวัติของสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 166-179
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "การตรวจระบุเพศของสัตว์ตระกูลสุนัขของไทยด้วยยีน ZFX และ ZFY", the 40th International Conference on Veterinary Science, 11 - 13 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย