การจัดทำผังแม่บทเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และความเป็นผู้นำในการออกแบบด้านพลังงานและรักษาสภาวะแวดล้อมระดับย่าน (LEED ND)

Publish Year National Conference 2
2016 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายฐาปนา บุณยประวิตร, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบการใช้ที่ดินและอาคารกลุ่มพาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ", “การประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 2 ประจำปี 2559” การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วย “การวางผังและการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ”, 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน", การสัมมนาวิชาการผังเมืองครั้งที่ 1/2556, 29 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย