การศึกษาอิทธิพลของอาหารต่อคุณภาพเนื้อไก่กระทง S-Pure กับไก่เบตง (สายพันธุ์เคยู)