การศึกษาวิจัยสถานการณ์ของ SMEsเฉพาะเรื่องในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและตะวันตก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)