การประมาณค่าความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าในกรณีกังหันลมและเซลล์แสงอาทิตย์