การพัฒนาเครื่องทำลายปฏิกิริยาในเศษเถ้าของโลหะฟอสไฟด์จากการรมยาผลิตผลเกษตร