การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตเอทานอลจากวัชพืชน้ำโดยถังหมักชีวภาพแบบแพคเบด