การพัฒนาตัวแปรสุ่ม length-biased exponential inverted Weibull

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exนายพลากร สีน้อย, inดร.ธิดาพร ศุภภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The length-biased exponential inverted Weibull distribution", International Journal of Pure and Applied Mathematics, ปีที่ 92, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 191-206
2014 inดร.ธิดาพร ศุภภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exSirinapa Aryuyuen, "Zero inflated negative binomial-generalized exponential distribution and its applications", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2014, หน้า 483-491
Publish Year International Conference 1
2015 exPalakorn Seenoi, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Probability Plot of the Length-biased Exponentiated Inverted Weibull Distribution", International Conference on Applied Statistics 2015, 15 - 17 กรกฎาคม 2015, เมืองพัทยา อ.เมือง จ.ชลบุรี