การพัฒนาดัชนีการประเมินความกรอบเพื่อเพิ่มมูลค่าของมะละกอในการบริโภคสด

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปาริชาติ เบิร์นส, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Classification of papaya crispiness based on mechanical properties", CIGR Journal, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มีนาคม - มิถุนายน 2016, หน้า 294-300
Publish Year National Journal 1
2015 exศันสนีย์ นาเจริญ, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปาริชาติ เบิร์นส, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการประเมินความกรอบของมะละกอดิบโดยใช้การทดสอบทางกล", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 42-49