ผลของวิธีการปรุงต่อสารต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในดอกแค

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exไพลิน ศิริสวัสดิ์, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อคุณภาพของดอกแค", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 257-260
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อคุณภาพของดอกแค", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 12, 16 - 18 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย