แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจโรงแรมที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Publish Year National Journal 1
2015 inนางสาวยุวดี ศิริยทรัพย์, อาจารย์, "บรรยากาศองค์การ และ ความพึงพอใจในการทำงาน : ตัวแปรการทำนายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ปีที่ 35, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 114-131
Publish Year National Conference 1
2015 inนางสาวยุวดี ศิริยทรัพย์, อาจารย์, exอรวรรณ ลีลาเกียรติวณิช , "ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจโรงแรมที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจาปี ๒๕๕๘ (RSU National Research Conference 2015), 24 เมษายน 2015, ปทุมธานี ประเทศไทย