ชีววิทยาและนิเวศวิทยาเพื่อคาดการณ์การแพร่ระบาดของแมลงหล่า (Scotinophara coarctata (Fabricious))

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.จิรนันท์ ปิยะพงษ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSukanya Arunmit, exOn Bo-kaew, exWantana Sriratanasak, "Effects of Temperature and Photoperiod on Reproduction of the Rice Black Bug, Scotinophara coarctata (Fabricious)", Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 25-31