การบำบัดน้ำเสียด้วยวัชพืชในหนองหาร

Publish Year National Conference 3
2015 inดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มข้นสารอาหารต่อการเจริญเติบโตของผักตบชวา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการกำจัดน้ำมันและไขมันของถังดักไขมันาสำเร็จรูป", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, ประเทศไทย ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกำจัดซีโอดีจากน้ำเสียของโรงงานผลิตขนมจีนด้วยระบบอีจีเอสบี", งานเกษตรแฟร์ “ภูมิปัญญาแห่งอีสาน” ครั้งที่ 1, 28 พฤศจิกายน 2013, เมือง สกลนคร ประเทศไทย