การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชที่ปนเปื้อน ในน้ำ ด้วยซีโอไลต์ Y

Publish Year International Journal 1
2015 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Difference of Si/Al ratio on Organo-Zeolite in the adsorption of Atrazine and Linuron", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 804, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2015, หน้า 295-298
Publish Year International Conference 1
2014 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The difference of Si/Al ratio on ogano-zeolite were adsorb Atrazine and Linuron", 5th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: the road towards a green future, 17 - 18 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย