การสร้างองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยบอร์ดประชาสัมพันธ์ดิจิทัลเสมือนจริง กรณีศึกษา มก.ฉกส

Publish Year National Journal 1
2014 inนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในบอร์ดประชาสัมพันธ์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมวิชาการ มหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10, ปีที่ 2557, ฉบับที่ พิเศษ, กันยายน 2014, หน้า 257-264