ประเมินโครงการการเช่าระบบและพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาคร