การออกแบบและพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

Publish Year National Journal 1
2018 exSasithorn Suchaiya, inดร.สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of Enterprise Architecture Capability Maturity Model", International Journal of Applied Computer Technology and Information System, ปีที่ 2018 (8), ฉบับที่ 1, เมษายน - กันยายน 2018
Publish Year International Conference 4
2018 exSasithorn Suchaiya , inดร.สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analyzing Suitable Enterprise Architecture Maturity Models for Early Adopters", the 14th International and National Conference in Applied Computer Technology and Information System: ACTIS & NCOBA-2018, 23 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Bogdan Lent, exน.ส.ศศิธร สุชัยยะ, exนางสายสมร นาคลดา, "การประเมินระดับความก้าวหน้าของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย", The 10th International Conference on e-Business (iNCEB2015), 23 พฤศจิกายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJirapong Wonggate, "Agriculture-related Disaster Relief Information Management and Interoperability", The Ninth International Conference on Digital Information Management (ICDIM 2014) , 29 กันยายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exSasithorn Suchaiya, inดร.สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analyzing National e-Government Interoperability Frameworks: A Case of Thailand", The Ninth International Conference on Digital Information Management (ICDIM 2014), 29 กันยายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย