การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมนักวิจัยทางการศึกษาสู่ระดับนานาชาติ

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.มาลินี ประพิณวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ICCP: An instructional model for academic English skills development of educational researchers", Kasetsart Journal of Social Sciences , ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 677- 683
2017 inดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มาลินี ประพิณวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Voices of Thai Scholars Regarding the Demand for International Publications", The Asian EFL Journal , ปีที่ May 2017, ฉบับที่ 100, พฤษภาคม 2017, หน้า 44-61
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มาลินี ประพิณวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Expectation vs. Reality: Voices of Thai Scholars Regarding the Demand for International Publications", 14th TESOL Asia/ Asian EFL Journal International Conference , 22 สิงหาคม 2015, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์