การจำลองพลศาสตร์ของไหลของกังหันน้ำแกนตั้งแบบลดแรงเสียดทาน

Publish Year National Conference 2
2013 exสาโรจน์ ศรีชัย, inดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ผลของการผลักดันน้ำโดยใบพัดชนิดแกนนอน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 7 , 2 - 4 เมษายน 2013, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2012 inดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, exณัฐวุฒิ จันทเลิศ, "การทดสอบประสิทธิภาพของใบพัดกังหันน้ำแนวตั้งแบบลดแรงเสียดทาน:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพใบพัด", งานประชุมวิชาการเกษตร กำแพงแสน ครังที่ , 7 - 10 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย