การจำลองพลศาสตร์ของไหลของกังหันน้ำแกนตั้งแบบลดแรงเสียดทาน

Publish Year National Journal 1
2022 inดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน ้าโดยการใช้ปั๊มน ้าที่มีขายทั่วไปเป็นกังหันน ้า", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 44-50
Publish Year National Conference 2
2013 exสาโรจน์ ศรีชัย, inดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ผลของการผลักดันน้ำโดยใบพัดชนิดแกนนอน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 7 , 2 - 4 เมษายน 2013, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2012 inดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐวุฒิ จันทเลิศ, "การทดสอบประสิทธิภาพของใบพัดกังหันน้ำแนวตั้งแบบลดแรงเสียดทาน:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพใบพัด", งานประชุมวิชาการเกษตร กำแพงแสน ครังที่ , 7 - 10 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย