การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนของสหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน