การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและการใช้ tense ของนิสิต ด้วยกลวิธีการตั้งคำถาม