โครงการศึกษาศักยภาพการใช้น้ำจากบ่อเก็บน้ำเอกชน พื้นที่จังหวัดชลบุรี