การลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานแปรรูป แห่งที่ 3 อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร (ปีงบประมาณ 2556)