พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2488-ปัจจุบัน)