ผลกระทบของค่าเงินบาทต่อรายรับจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติและผลผลิตรายสาขาการผลิตของไทย

Publish Year International Journal 3
2017 inดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์, "Demand for Thai Tourism by Major Countries: Determinants and Stochastic Simulation", International Journal of Economic Research, ปีที่ 14, ฉบับที่ 6, มิถุนายน - สิงหาคม 2017, หน้า 313-321
2016 inดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Bangkok Bomb by Long-Run Macro-Economic Model", Social Sciences (Pakistan), ปีที่ 11, ฉบับที่ 21, ธันวาคม 2016, หน้า 5275-5279
2016 inดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์, "Policy promoting tourism, foreign tourism revenue and economic growth in Thailand: Causality and response patterns", International Journal of Applied Business and Economic Research, ปีที่ 14, ฉบับที่ 6, มกราคม - ธันวาคม 2016, หน้า 3937-3957
Publish Year International Conference 5
2017 inดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์, "Demand for Thai Tourism: The Difference Behaviors in 8 Tourism Clusters", International conference on Art, Business, Education and Social Sciences, 15 - 17 สิงหาคม 2017, ลังกาวี มาเลเซีย
2017 inดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์, "Demand for Tourism in AEC with AIDS Model", 3rd International Conference on Business, Management, Tourism and Hospitality, 28 - 30 พฤศจิกายน 2017, บันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2015 inดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อรายรับจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติและผลผลิตรายสาขาการผลิตของไทย", International Conference on Advances In Economics, Social Science and Human Behaviour Study, 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทต่อรายรับจากการท่องเที่ยว ความต้องการสินค้าขั้นสุดท้าย และ ผลผลิตรายสาขาการผลิตของไทย", International Conference on Advances in Economics, Management and Social Study, 2 - 3 สิงหาคม 2014, มาเลเซีย
2013 inดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ความต้องการแรงงานในสาขาการท่องเที่ยวจากการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศ: แบบจำลอง MACRO-IO", The international symposium on Society, Tourism, Education and Politics, 13 - 15 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์