การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตระกูลหญ้าที่ให้เซลลูโลสสูง