การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุโรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, "DEVELOPING THE EXERCISE MODEL FOR PROMOTION OF QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY AT KAMPHAENG SAEN DISTRICT NAKHONPATHOM PROVINCE", The 2nd ACPES (ASEAN Council of Physical Education and Sport) Conference, 2 - 5 กันยายน 2016, Cagayan de Oro City สาธารณรัฐฟิลิปปินส์