การพัฒนาเครื่องมือการประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของอาคารเดิม:กรณีศึกษาอาคารมหาวิทยาลัยภาครัฐ

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, "Environmental Sustainability Assessment of Existing Buildings: Case Study of Kasetsart University Buildings", The Seventh Regional Symposium on Infrastructure Development (RSID 7), 5 พฤศจิกายน 2015 - 7 มกราคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย