การวิเคราะห์ตำแหน่งที่สอดแทรกในจีโนมกล้วยไม้ที่ได้รับการถ่ายยีน antisense CPACO1 โดยเทคนิค IPCR