การศึกษาคุณสมบัติไม้ยูคาลิปตัสเพื่อใช้ประโยชน์ไม้แปรรูป