การแปรรูปดักแด้ไหมอีรี่

Publish Year International Journal 1
2015 exจุฑามาศ พานทอง, exดร ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของสภาวะในการทำแห้งแบบพ่นฝอยต่อคุณลักษณะของผงเซริซินจากน้ำต้มรังไหมอีรี่", LIFE: International Journal of Health and Life-Sciences , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 special, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 151-160
Publish Year International Conference 2
2016 exนส. จุฑามาศ พานทอง, exChutima Eamchotchawalit, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "อนุภาคนาโนซิริซินจากน้ำต้มรังไหมอีรี่ดดยใช้หัวกำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูง", Food Innovation Asia Conference 2016, 15 - 18 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนส. จุฑามาศ พ่านทอง, exดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของสภาวะในการทำแห้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยต่อลักษณะของผงเซริซินจากน้ำต้มรังไหมอีรี่", 10th International Conference on Healthcare and Biological Research, 17 - 18 ธันวาคม 2015, ปทุมธานี ประเทศไทย