การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวส้มตำกรอบ (Som Tum Snack)

  • ผู้ประกอบการ (คุณมรุต วุฒิจักร)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556

  • inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

  • inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี