โครงการติดตั้วระบบตรวจวัดเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช

Publish Year National Conference 2
2010 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกิติพงศ์ ทองเชื้อ, "การประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ MIKE11-Data Assimilation เพื่อการพยากรณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำชีตอนบน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16 , 18 พฤษภาคม 2010 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประมาณค่าเชิงพื้นที่ของข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายวัน โดยวิธี Thin Plate Smoothing Spline สำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย