โครงการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ระยะที่2

  • เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2556-2557)

  • inนางสาวภารดี แซ่อึ้ง

  • inนางสาวภารดี แซ่อึ้ง

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์