การวางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อการติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดิน พื้นที่บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด