โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะ ระยะที่ 2