การศึกษาฤทธิ์ของสารหลั่งจากเชื้อแอคติโนมัยสีทในการต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก