การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานีบริการก๊าซ สำหรับรถยนต์