โครงการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้ถือผลประโยชน์ร่วม (skakeholders) ต่อบริษัทในพื้นที่บริการจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ประจำปี พ.ศ. 2555